OBCHODNÉ PODMIENKY BIEDRAX.CZ

 

OBCHODNÉ PODMIENKY


SPOLOČNOSTI BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. SO SÍDLOM HORNÍ BLUDOVICE 307, 739 37 HORNÍ BLUDOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 28645995, SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM NA KRAJSKOM SÚDE V OSTRAVE V ODDIELI C, VLOŽKE ČÍSLO 36573


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. (ĎALEJ LEN "PREDÁVAJÚCI") UPRAVUJÚ VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI ALEBO NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY UZATVÁRANÉ MEDZI PREDÁVAJÚCIM A INOU FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU (ĎALEJ LEN "KUPUJÚCI ") PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU PREDÁVAJÚCEHO. INTERNETOVÝ OBCHOD JE PREDÁVAJÚCIM PREVÁDZKOVANÝ NA INTERNETOVEJ ADRESE WWW.BIEDRAX.CZ  A TO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA
 • OBCHODNÉ PODMIENKY ĎALEJ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK PREDÁVAJÚCEHO A ĎALŠIE SÚVISIACE PRÁVNE VZŤAHY. OBCHODNÉ PODMIENKY SA NEVZŤAHUJÚ NA PRÍPADY, KEĎ OSOBA, KTORÁ MÁ V ÚMYSLE NAKÚPIŤ TOVAR OD PREDÁVAJÚCEHO, JEDNÁ PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU V RÁMCI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.
 • USTANOVENIA ODLIŠNÉ OD OBCHODNÝCH PODMIENOK JE MOŽNÉ DOJEDNAŤ V KÚPNEJ ZMLUVE. ODLIŠNÉ DOJEDNANIA V KÚPNEJ ZMLUVE MAJÚ PREDNOSŤ PRED USTANOVENIAMI OBCHODNÝCH PODMIENOK.
 • USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU KÚPNEJ ZMLUVY. KÚPNA ZMLUVA A OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ VYHOTOVENÉ V ČESKOM I SLOVENSKOM JAZYKU. KÚPNU ZMLUVU MOŽNO UZAVRIEŤ V ČESKOM JAZYKU.
 • ZNENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK MÔŽE PREDÁVAJÚCI MENIŤ ČI DOPLŇOVAŤ. TÝMTO USTANOVENÍM NIE SÚ DOTKNUTÉ PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKNUTÉ PO DOBU ÚČINNOSTI PREDCHÁDZAJÚCEHO ZNENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK.
 • KOPÍROVANIE PRÍPADNE ĎALŠIE ŠÍRENIE A POSKYTOVANIE TRETÍM STRANÁM VŠETKÝCH OBRÁZKOV, POPISOV, TEXTOV A ČLÁNKOV ZO VŠETKÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK FIRMY BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. JE ZAKÁZANÉ. TIETO OBRÁZKY, POPISKY, TEXTY A ČLÁNKY SÚ MAJETKOM SPOLOČNOSTI BIEDRAX S.R.O. A MÔŽU BYŤ KOPÍROVANÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM ZASTUPUJÚCI OSOBY FIRMY BIEDRAX S.R.O. .


2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • KUPUJÚCI MÔŽE NAKUPOVAŤ BEZ REGISTRÁCIE PRIAMO Z WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU
 • NA ZÁKLADE NEPOVINNÉ REGISTRÁCIE KUPUJÚCEHO VYKONANEJ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH MÔŽE KUPUJÚCI PRISTUPOVAŤ DO SVOJHO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA. ZO SVOJHO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA MÔŽE KUPUJÚCI VYKONÁVAŤ OBJEDNÁVANIE TOVARU (ĎALEJ LEN "UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET"). V PRÍPADE, ŽE TO WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU UMOŽŇUJE, MÔŽE KUPUJÚCI VYKONÁVAŤ OBJEDNÁVANÍ TOVARU TIEŽ BEZ REGISTRÁCIE PRIAMO Z WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU.
 • PRI REGISTRÁCII NA WEBOVEJ STRÁNKE A PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU JE KUPUJÚCI POVINNÝ UVÁDZAŤ SPRÁVNE A PRAVDIVO VŠETKY ÚDAJE PRÍPADNE ICH AKTUALIZOVAŤ.
 • PRÍSTUP K UŽÍVATEĽSKÉMU ÚČTU JE ZABEZPEČENÝ UŽÍVATEĽSKÝM MENOM A HESLOM A KUPUJÚCI JE POVINNÝ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ OHĽADOM INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA PRÍSTUP DO JEHO UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU A BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE TEJTO POVINNOSTI ZO STRANY KUPUJÚCEHO.
 • KUPUJÚCI NIE JE OPRÁVNENÝ UMOŽNIŤ VYUŽÍVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU TRETÍM OSOBÁM.
 • PREDÁVAJÚCI MÔŽE ZRUŠIŤ UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, A TO NAJMÄ V PRÍPADE, KEDY KUPUJÚCI SVOJ UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET DLHŠIE AKO 1 ROK NEVYUŽÍVA, ČI V PRÍPADE, KEDY KUPUJÚCI PORUŠÍ SVOJE POVINNOSTI Z KÚPNEJ ZMLUVY
 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET NEMUSÍ BYŤ DOSTUPNÝ NEPRETRŽITE, A TO NAJMÄ S OHĽADOM NA NUTNÚ ÚDRŽBU HARDVÉROVÉHO A SOFTVÉROVÉHO VYBAVENIA


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU OBSAHUJE TOVAR PONÚKANÉHO NA PREDAJ, A TO VRÁTANE UVEDENIA CIEN. CENY PONÚKANÉHO TOVARU SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY. PONUKA PREDAJA TOVARU A CENY TOHTO TOVARU ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI PO DOBU, KEDY SÚ ZOBRAZOVANÉ VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU. TÝMTO USTANOVENÍM NIE JE OBMEDZENÁ MOŽNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO UZATVORIŤ KÚPNU ZMLUVU ZA INDIVIDUÁLNE DOJEDNANÝCH PODMIENOK. VŠETKY PONUKY PREDAJA TOVARU UMIESTNENÉ VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU SÚ NEZÁVÄZNÉ A PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ UZATVORIŤ KÚPNU ZMLUVU OHĽADOM TOHTO TOVARU.
 • PRE OBJEDNANIE TOVARU VYPLNÍ KUPUJÚCI OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU:
  - NÁZOV TOVARU
  - SPÔSOBE ÚHRADY KÚPNEJ CENY TOVARU
  - ÚDAJE O POŽADOVANOM SPÔSOBE DORUČENIA
 • PRED ZASLANÍM OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCEMU JE KUPUJÚCEMU UMOŽNENÉ SKONTROLOVAŤ A MENIŤ ÚDAJE, KTORÉ DO OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI VLOŽIL, A TO I S OHĽADOM NA MOŽNOSŤ KUPUJÚCEHO ZISŤOVAŤ A OPRAVOVAŤ CHYBY VZNIKNUTÉ PRI ZADÁVANÍ DÁT DO OBJEDNÁVKY. OBJEDNÁVKU ODOŠLE KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCEMU KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO "OBJEDNAŤ". PREDÁVAJÚCI BEZODKLADNE PO OBDRŽANÍ OBJEDNÁVKY TOTO OBDRŽANÍ KUPUJÚCEMU POTVRDÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY KUPUJÚCEHO UVEDENÚ V POUŽÍVATEĽSKOM ROZHRANÍ ČI V OBJEDNÁVKE (ĎALEJ LEN "ELEKTRONICKÁ ADRESA KUPUJÚCEHO").
 • PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ POŽIADAŤ KUPUJÚCEHO O DODATOČNÉ POTVRDENIE OBJEDNÁVKY (NAPRÍKLAD PÍSOMNE ​​ALEBO TELEFONICKY).
 • ZMLUVNÝ VZŤAH MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM VZNIKÁ DORUČENÍM PRIJATIA OBJEDNÁVKY, KTORÁ JE PREDÁVAJÚCIM ZASLANÝ KUPUJÚCEMU ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY KUPUJÚCEHO.
 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ UZATVORIŤ KÚPNU ZMLUVU, A TO NAJMÄ S OSOBAMI, KTORÉ PREDTÝM PODSTATNÝM SPÔSOBOM PORUŠILI KÚPNU ZMLUVU (VRÁTANE OBCHODNÝCH PODMIENOK).
 • KUPUJÚCI SÚHLASÍ S POUŽITÍM KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU PRI UZATVÁRANÍ KÚPNEJ ZMLUVY. NÁKLADY VZNIKNUTÉ KUPUJÚCEMU PRI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU V SÚVISLOSTI S UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY (NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PRIPOJENIE, NÁKLADY NA TELEFÓNNE HOVORY) SI HRADÍ KUPUJÚCI SÁM.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • CENU TOVARU A PRÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY MÔŽE KUPUJÚCI UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU NASLEDOVNÝMI SPÔSOBMI:
  - V HOTOVOSTI V PREVÁDZKE PREDÁVAJÚCEHO
  - V HOTOVOSTI NA DOBIERKU
  - BEZHOTOVOSTNE PREVODOM NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO Č 2400253700/8330, VEDENÝ U SPOLOČNOSTI FIO BANKA A.S.
 • V PRÍPADE PLATBY V HOTOVOSTI ČI V PRÍPADE PLATBY NA DOBIERKU JE KÚPNA CENA SPLATNÁ PRI PREVZATÍ TOVARU.
 • V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE KÚPNA CENA SPLATNÁ VOPRED PREVODOM NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO, ALEBO PO DOHODE DO AŽ 30 DNÍ OD UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY.
 • V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRÁDZAŤ KÚPNU CENU TOVARU SPOLU S UVEDENÍM VARIABILNÉHO SYMBOLU PLATBY. V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE ZÁVÄZOK KUPUJÚCEHO UHRADIŤ KÚPNU CENU SPLNENÝ OKAMIHOM PRIPÍSANIA PRÍSLUŠNEJ ČIASTKY NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO.
 • PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ, NAJMÄ V PRÍPADE, ŽE ZO STRANY KUPUJÚCEHO NEDÔJDE K DODATOČNÉMU POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, POŽADOVAŤ UHRADENIE CELEJ KÚPNEJ CENY EŠTE PRED ODOSLANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU.
 • PRÍPADNÉ ZĽAVY Z CENY TOVARU POSKYTNUTÉ PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.
 • AK JE TO V OBCHODNOM STYKU OBVYKLÉ, ALEBO AK JE TAK USTANOVENÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, VYSTAVÍ PREDÁVAJÚCI OHĽADOM PLATIEB REALIZOVANÝCH NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCEMU DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRU. PREDÁVAJÚCI JE PLATCOM DANE Z PRIDANEJ HODNOTY. DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRU VYSTAVÍ PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCEMU PO UHRADENÍ CENY TOVARU A ZAŠLE HO V ELEKTRONICKEJ PODOBE NA ELEKTRONICKÚ ADRESU KUPUJÚCEHO.
 • POŠTOVNÉ PO CELOM SLOVENSKU JE ZDARMA :-) PRI NÁKUPE NAD 50,-€ (PRI NÁKUPE NIŽŠÍM NEŽ 50,-€ JE POŠTOVNÉ 5,00 € VRÁTANE DPH)
 • PODĽA ZÁKONA O EVIDENCII TRŽIEB JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ VYSTAVIŤ KUPUJÚCEMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINNÝ ZAEVIDOVAŤ PRIJATÚ TRŽBU U SPRÁVCU DANE ONLINE, V PRÍPADE TECHNICKÉHO VÝPADKU POTOM NAJNESKÔR DO 48 HODÍN.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PODĽA USTANOVENIA § 53 ODS 8 ZÁKONA Č 40/1964 ZB., OBČIANSKY ZÁKONNÍK, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN "OBČIANSKY ZÁKONNÍK"), NEMOŽNO OKREM INÉHO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY NA DODÁVKU TOVARU UPRAVENÉHO PODĽA PRIANIA KUPUJÚCEHO, AKO AJ TOVAR, KTORÝ PODLIEHA RÝCHLEJ SKAZE, OPOTREBOVANIU ALEBO ZASTARANIU, OD KÚPNEJ ZMLUVY NA DODÁVKU AUDIO A VIDEO NAHRÁVOK A POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV, AK PORUŠIL SPOTREBITEĽ ICH ORIGINÁLNY OBAL, A OD KÚPNEJ ZMLUVY NA DODÁVKU NOVÍN, PERIODÍK A ČASOPISOV.
 • AK SA NEJEDNÁ O PRÍPAD UVEDENÝ V ČLÁNKU 5.1 ALEBO O INÝ PRÍPAD, KEĎ NEMOŽNO OD KÚPNEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ, MÁ KUPUJÚCI V SÚLADE S USTANOVENÍM § 53 ODS 7 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA PRÁVO OD KÚPNEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ, A TO DO ŠTRNÁSTICH (14) DNÍ OD PREVZATIA TOVARU. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY MUSÍ BYŤ PREDÁVAJÚCEMU PREUKÁZATEĽNE DORUČENÉ DO ŠTRNÁSTICH (14) DNÍ OD PREVZATIA TOVARU, A TO NA ADRESU PREVÁDZKY PREDÁVAJÚCEHO ALEBO NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY PREDÁVAJÚCEHO.
 • V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PODĽA ČLÁNKU 5.2 OBCHODNÝCH PODMIENOK SA KÚPNA ZMLUVA OD ZAČIATKU RUŠÍ. TOVAR MUSÍ BYŤ PREDÁVAJÚCEMU VRÁTENÝ DO 10 PRACOVNÝCH DNÍ OD ODOSLANIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCEMU. TOVAR MUSÍ BYŤ PREDÁVAJÚCEMU VRÁTENÝ NEPOŠKODENÝ A NEOPOTŘEBENÉ A, AK JE TO MOŽNÉ, V PÔVODNOM OBALE.
 • V LEHOTE DESIATICH (10) DNÍ OD VRÁTENIA TOVARU KUPUJÚCIM PODĽA ČLÁNKU 5.3 OBCHODNÝCH PODMIENOK JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ VYKONAŤ PRESKÚMANIE VRÁTENÉHO TOVARU, NAJMÄ ZA ÚČELOM ZISTENIA, ČI VRÁTENÝ TOVAR NIE JE POŠKODENÉ, OPOTREBOVANÝ ALEBO ČIASTOČNE SPOTREBOVANÝ.
 • V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PODĽA ČLÁNKU 5.2 OBCHODNÝCH PODMIENOK VRÁTI PREDÁVAJÚCI KÚPNU CENU (VRÁTANE NÁKLADOV VYNALOŽENÝCH NA DODANIE TOVARU) KUPUJÚCEMU NAJNESKÔR DO DESIATICH (10) DNÍ OD SKONČENIA LEHOTY NA PRESKÚMANIE TOVARU PODĽA ČLÁNKU 5.4 OBCHODNÝCH PODMIENOK, A TO BEZHOTOVOSTNE NA ÚČET URČENÝ KUPUJÚCIM. PREDÁVAJÚCI JE TAKTIEŽ OPRÁVNENÝ VRÁTIŤ KÚPNU CENU V HOTOVOSTI UŽ PRI VRÁTENÍ TOVARU KUPUJÚCIM.
 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE AK TOVAR VRÁTENÝ KUPUJÚCIM BUDE POŠKODENÝ, OPOTREBOVANÝ ALEBO ČIASTOČNE SPOTREBOVANÝ, VZNIKÁ PREDÁVAJÚCEMU VOČI KUPUJÚCEMU NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY JEMU TÝM VZNIKNUTÉ. NÁROK NA ÚHRADU VZNIKNUTEJ ŠKODY JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ JEDNOSTRANNE ZAPOČÍTAŤ PROTI NÁROKU KUPUJÚCEHO NA VRÁTENIE KÚPNEJ CENY. ROVNAKO TAK NÁROK NA ZMLUVNÚ POKUTU PODĽA ČLÁNKU 5.3 OBCHODNÝCH PODMIENOK JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ JEDNOSTRANNE ZAPOČÍTAŤ PROTI NÁROKU KUPUJÚCEHO NA VRÁTENIE KÚPNEJ CENY.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • SPÔSOB DORUČENIA TOVARU URČUJE PREDÁVAJÚCI, AK NIE JE V KÚPNEJ ZMLUVE STANOVENÉ INAK
 •  V PRÍPADE, ŽE JE SPÔSOB DOPRAVY NEDOHODOL NA ZÁKLADE POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO, NESIE KUPUJÚCI RIZIKO A PRÍPADNÉ DODATOČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÝMTO SPÔSOBOM DOPRAVY
 • AK JE PREDÁVAJÚCI PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY POVINNÝ DODAŤ TOVAR NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ PREVZIAŤ TOVAR PRI DODANÍ
 • V PRÍPADE, ŽE JE Z DÔVODOV NA STRANE KUPUJÚCEHO NUTNÉ TOVAR DORUČOVAŤ OPAKOVANE ALEBO INÝM SPÔSOBOM AKO BOLO UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVANÍM TOVARU, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S INÝM SPÔSOBOM DORUČENIA
 • PRI PREVZATÍ TOVARU OD PREPRAVCU JE KUPUJÚCI POVINNÝ SKONTROLOVAŤ NEPORUŠENOSŤ OBALOV TOVARU AV PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK ZÁVAD TOTO BEZODKLADNE OZNÁMIŤ PREPRAVCOVI. V PRÍPADE ZISTENIA PORUŠENIA OBALU SVEDČIACEHO O NEOPRÁVNENOM VNIKNUTÍ DO ZÁSIELKY NEMUSÍ KUPUJÚCI ZÁSIELKU OD PREPRAVCU PREVZIAŤ. PODPISOM DODACIEHO LISTU KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE ZÁSIELKA TOVARU SPĹŇALA VŠETKY PODMIENKY A NÁLEŽITOSTI A NA PRÍPADNÚ NESKORŠIU REKLAMÁCIU OHĽADOM PORUŠENIA OBALU ZÁSIELKY NEMÔŽE BYŤ BRANÝ OHĽAD
 • ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN PRI PREPRAVE TOVARU MÔŽU UPRAVIŤ DODACIE PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO.


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 • PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN OHĽADNE ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY, VRÁTANE ZÁRUČNEJ ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO, SA RIADIA PRÍSLUŠNÝMI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PREDPISMI (NAJMÄ USTANOVENÍM § 612 A NASL. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA)
 • PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ KUPUJÚCEMU ZA TO, ŽE PREDÁVANÁ VEC JE V ZHODE S KÚPNOU ZMLUVOU, NAJMÄ, ŽE JE BEZ VÁD. ZHODOU S KÚPNOU ZMLUVOU SA ROZUMIE, ŽE PREDÁVANÁ VEC MÁ AKOSŤ A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI ZMLUVOU POŽADOVANÉ, PREDÁVAJÚCIM, VÝROBCOM ALEBO JEHO ZÁSTUPCOM POPISOVANÉ, ALEBO NA ZÁKLADE NIMI VYKONÁVANÉ REKLAMY OČAKÁVANÉ, PRÍPADNE AKOSŤ A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI PRE VEC TAKÉHO DRUHU OBVYKLÉ, ŽE ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM PRÁVNYCH PREDPISOV , JE V TOMU ZODPOVEDAJÚCOM MNOŽSTVE, MIERE ALEBO HMOTNOSTI A ZODPOVEDÁ ÚČELU, KTORÝ PREDÁVAJÚCI PRE POUŽITIE VECI UVÁDZA ALEBO PRE KTORÝ SA VEC OBVYKLE POUŽÍVA
 • V PRÍPADE, ŽE VEC PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM NIE JE V ZHODE S KÚPNOU ZMLUVOU (ĎALEJ LEN "ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU"), MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA TO, ABY PREDÁVAJÚCI BEZPLATNE A BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU VEC UVIEDOL DO STAVU ODPOVEDAJÚCEHO KÚPNEJ ZMLUVE, A TO PODĽA POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO BUĎ VÝMENOU VECI, ALEBO JEJ OPRAVOU; NIE JE TAKÝTO POSTUP MOŽNÝ, MÔŽE KUPUJÚCI POŽADOVAŤ PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY VECI ALEBO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ. TO NEPLATÍ, AK KUPUJÚCI PRED PREVZATÍM VECI O ROZPORE S KÚPNOU ZMLUVOU VEDEL ALEBO ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU SÁM SPÔSOBIL
 • AK NEJDE O VECI, KTORÉ SA RÝCHLO KAZIA, ALEBO O POUŽITÉ VECI, ZODPOVEDÁ PREDÁVAJÚCI ZA VADY, KTORÉ SA PREJAVIA AKO ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU PO PREVZATÍ VECI V ZÁRUČNEJ DOBE (ZÁRUKA)
 • PRÁVA KUPUJÚCEHO VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY, VRÁTANE ZÁRUČNEJ ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO, UPLATŇUJE KUPUJÚCI U PREDÁVAJÚCEHO NA ADRESE JEHO PREVÁDZKY
 • FIRMA BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. PREVÁDZKUJÚCE INTERNETOVÉ OBCHODY POSKYTUJE NA VŠETOK TOVAR ZÁRUKU 60 MESIACOV.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • KUPUJÚCI NADOBÚDA VLASTNÍCTVO K TOVARU ZAPLATENÍM CELEJ KÚPNEJ CENY TOVARU
 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PROGRAMOVÉ VYBAVENIE A ĎALŠIE SÚČASTI TVORIACE WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU (VRÁTANE FOTOGRAFIÍ PONÚKANÉHO TOVARU) SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM PRÁVOM
 • KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE, ŽE NEBUDE VYKONÁVAŤ ŽIADNU ČINNOSŤ, KTORÁ BY MOHLA JEMU ALEBO TRETÍM OSOBÁM UMOŽNIŤ NEOPRÁVNENE ZASAHOVAŤ ČI NEOPRÁVNENE UŽIŤ PROGRAMOVÉ VYBAVENIE ALEBO ĎALŠIE SÚČASTI TVORIACE WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU
 • KUPUJÚCI NIE JE OPRÁVNENÝ PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU POUŽÍVAŤ MECHANIZMY, PROGRAMOVÉ VYBAVENIE ALEBO INÉ POSTUPY, KTORÉ BY MOHLI MAŤ NEGATÍVNY VPLYV NA PREVÁDZKU WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU. WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU JE MOŽNÉ UŽÍVAŤ LEN V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE NA ÚKOR PRÁV OSTATNÝCH ZÁKAZNÍKOV PREDÁVAJÚCEHO A KTORÝ JE V SÚLADE S JEHO URČENÍM
 • PREDÁVAJÚCI NIE JE VO VZŤAHU KU KUPUJÚCEMU VIAZANÝ ŽIADNYMI KÓDEXY SPRÁVANIA V ZMYSLE USTANOVENIA § 53A ODS 1 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
 • KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZÁSAHOV TRETÍCH OSÔB DO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO V DÔSLEDKU POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY V ROZPORE S ICH URČENÍM


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 • SVOJU INFORMAČNÚ POVINNOSŤ VOČI KUPUJÚCEMU V ZMYSLE ČL. 13 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A VOĽNOM POHYBE TÝCHTO ÚDAJOV A O ZRUŠENÍ SMERNICE 95/46 / ES (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV) ( ĎALEJ LEN "NARIADENIE GDPR") SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO NA ÚČELY PLNENIA KÚPNEJ ZMLUVY, NA ÚČELY ROKOVANIA O TEJTO ZMLUVE A NA ÚČELY PLNENIA VEREJNOPRÁVNYCH POVINNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO PLNÍ PREDÁVAJÚCI PROSTREDNÍCTVOM OSOBITNÉHO DOKUMENTU - INFORMÁCIE O GDPR


10. DORUČOVANIE

 • AK NEBUDE DOHODNUTÉ INAK, VŠETKA KOREŠPONDENCIA SÚVISIACE S KÚPNOU ZMLUVOU MUSÍ BYŤ DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANE DORUČENÁ PÍSOMNE, A TO ELEKTRONICKOU POŠTOU, OSOBNE ALEBO DOPORUČENE PROSTREDNÍCTVOM PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB (PODĽA VÝBERU ODOSIELATEĽA). KUPUJÚCEMU JE DORUČOVANÝ NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY UVEDENÚ V JEHO UŽÍVATEĽSKOM ÚČTE
 • SPRÁVA JE DORUČENÁ:
  - § V PRÍPADE DORUČOVANIA ELEKTRONICKOU POŠTOU OKAMIHOM JEJ PRIJATIA NA SERVER PRICHÁDZAJÚCEJ POŠTY; INTEGRITA SPRÁV ZASLANÝCH ELEKTRONICKOU POŠTOU MÔŽE BYŤ ZABEZPEČENÁ CERTIFIKÁTOM
  - § V PRÍPADE DORUČOVANIA OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB PREVZATÍM ZÁSIELKY ADRESÁTOM
  - § V PRÍPADE DORUČOVANIA OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB TIEŽ ODMIETNUTÍM PREVZATIA ZÁSIELKY, ODOPRIE AK ADRESÁT (POPRÍPADE OSOBA OPRÁVNENÁ ZA NEHO ZÁSIELKU PREVZIAŤ) ZÁSIELKU PREVZIAŤ
  - § V PRÍPADE DORUČOVANIA PROSTREDNÍCTVOM PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB UPLYNUTÍM LEHOTY DESIATICH (10) DNÍ OD ULOŽENIA ZÁSIELKY A DANIE VÝZVY ADRESÁTOVI NA PREVZATIE ULOŽENEJ ZÁSIELKY, AK DÔJDE K ULOŽENÍ ZÁSIELKY U PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB, A TO IV PRÍPADE, ŽE SA ADRESÁT O ULOŽENÍ NEDOZVEDEL.

11. VELKOOBCHOD (ĎALEJ LEN VO)

 • PRE NADVIAZANIE VEĽKOOBCHODNEJ SPOLUPRÁCE JE NUTNÉ SA ZAREGISTROVAŤ WWW.BIEDRAX.CZ/SK/OBCHOD/REGISTRACE, A ZASLANIE "VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA" NA NÁŠ MAIL OBCHOD@BIEDRAX.CZ. PRACOVNÍK OBCHODU WWW.BIEDRAX.CZ PREVERÍ NÁLEŽITOSTI REGISTRÁCIE VRÁTANE VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA. PO SCHVÁLENÍ BUDÚ ZÁKAZNÍKOVI SPRÍSTUPNENÉ VO CENY. VO CENY SA ZOBRAZIA PO NÁSLEDNOM PRIHLÁSENÍ DO OBCHODU.
 • PODMIENKOU PRE NÁKUP TOVARU ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY JE PREZENTÁCIA TOVARU NA SVOJICH WEBOVÝCH STRÁNKACH, PRÍPADNE VYSTAVENIE TOVARU VO SVOJICH PREDAJNIACH. PO DOHODE SO ZÁSTUPCAMI OBCHODU WWW.BIEDRAX.CZ MOŽNO DOHODNÚŤ AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI PREDAJA.
 • MINIMÁLNA CENA OBJEDNÁVKY JE 150, - € VRÁTANE DPH
 • VEĽKOOBCHODNÝ ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE DODRŽIAVAŤ MALOOBCHODNÉ CENY STANOVENÉ OBCHODOM WWW.SLOVENSKEREGALE.SK. V PRÍPADE ZMENY CIEN, BUDE NA TIETO ZMENY UPOZORNENÝ 3 PRACOVNÉ DNI VOPRED A JE POVINNÝ NAJNESKÔR K STANOVENÉMU DÁTUMU A HODINE NASTAVIŤ MALOOBCHODNÉ CENY STANOVENÉ OBCHODOM WWW.SLOVENSKEREGALE.SK. V PRÍPADE ZISTENIA PORUŠENIA PODMIENKY MALOOBCHODNÝCH CIEN SI VYHRADZUJEME PRÁVO OKAMŽITÉHO ZRUŠENIA ZÁKAZNÍCKEHO KONTA A UKONČENIA SPOLUPRÁCE.
 • VEĽKOOBCHODNÉ OBJEDNÁVKY SÚ NA EXPEDÍCIU PRIPRAVENÉ NA ODBER VŽDY V NAŠOM SKLADE (HORNÍ BLUDOVICE 307, 73937, ČESKÁ REPUBLIKA). SME SCHOPNÍ ZABEZPEČIŤ EXPEDÍCIU OBJEDNÁVKY ZMLUVNÝMI PARTNERMI V BALÍKOCH ALEBO NA PALETÁCH - CENA PREPRAVY (+10% Z CENY OBJEDNÁVKY) BUDE PRIPOČÍTANÁ K OBJEDNÁVKE. V PRÍPADE EXPEDÍCIE VEĽKOOBCHODNÉ OBJEDNÁVKY Z NÁŠHO SKLADU ZMLUVNÝM PARTNEROM, MÔŽE BYŤ ÚČTOVANÝ POPLATOK ZA VÝBER A BALIACI POPLATOK (NA TIETO POPLATKY BUDE ZÁKAZNÍK UPOZORNENÝ VOPRED).
 • PRE NOVÝCH VO ZÁKAZNÍKOV PONÚKAME MOŽNOSŤ PLATBY VOPRED PREVODOM NA ÚČET, PLATBU V HOTOVOSTI V NAŠOM SKLADE, PLATBU NA DOBIERKU (DOBIERKA V PRÍPADE EXPEDÍCIE TOVARU ZMLUVNÝM PARTNEROM). VYSTAVENIA FAKTÚRY SO SPLATNOSŤOU (TZV. NA FAKTÚRU) PONÚKAME VO ZÁKAZNÍKOM PO USKUTOČNENÍ NIEKOĽKÝKRÁT OBJEDNÁVKY, A TO LEN DO VÝŠKY NAMI ZVOLENÉHO LIMITU.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • AK VZŤAH SÚVISIACI S UŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO PRÁVNY VZŤAH ZALOŽENÝ KÚPNOU ZMLUVOU OBSAHUJE MEDZINÁRODNÝ (ZAHRANIČNÉ) PRVOK, POTOM STRANY DOJEDNÁVAJÚ, ŽE VZŤAH SA RIADI ČESKÝM PRÁVOM. TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA VYPLÝVAJÚCE ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
 • PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ NA PREDAJ TOVARU NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA A ČINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO NEPODLIEHA INÉMU POVOĽOVANIA. ŽIVNOSTENSKÚ KONTROLU VYKONÁVA V RÁMCI SVOJEJ PÔSOBNOSTI PRÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD
 • AK JE NIEKTORÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK NEPLATNÉ ALEBO NEÚČINNÉ, ALEBO SA TAKÝM STANE, NAMIESTO NEPLATNÝCH USTANOVENÍ NASTÚPI USTANOVENIE, KTORÉHO ZMYSEL SA NEPLATNÉMU USTANOVENIA ČO NAJVIAC PRIBLIŽUJE. NEPLATNOSŤOU ALEBO NEÚČINNOSŤOU JEDNÉHO USTANOVENIA NIE JE DOTKNUTÁ PLATNOSŤ OSTATNÝCH USTANOVENÍ. ZMENY A DOPLNKY KÚPNEJ ZMLUVY ALEBO OBCHODNÝCH PODMIENOK VYŽADUJÚ PÍSOMNÚ FORMU
 • KÚPNA ZMLUVA VRÁTANE OBCHODNÝCH PODMIENOK JE ARCHIVOVANÁ PREDÁVAJÚCIM V ELEKTRONICKEJ PODOBE A NIE JE PRÍSTUPNÁ

V HORNÍCH BLUDOVICÍCH DŇA 24.5.2018BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O.

 

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.