OBCHODNÍ PODMÍNKY BIEDRAX.CZ


OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. SE SÍDLEM HORNÍ BLUDOVICE 307, 739 37 HORNÍ BLUDOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 28645995, SPOLEČNOST ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ V ODDÍLU C, VLOŽCE ČÍSLO 36573

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. UPRAVUJÍ VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVÍRANÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A JINOU FYZICKOU OSOBOU (DÁLE JEN „KUPUJÍCÍ“) PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU PRODÁVAJÍCÍHO. INTERNETOVÝ OBCHOD JE PRODÁVAJÍCÍM PROVOZOVÁN NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.BIEDRAX.CZ (DÁLE JEN "WEBOVÉ STRÁNKY"), A TO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ.
 • OBCHODNÍ PODMÍNKY DÁLE UPRAVUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRODÁVAJÍCÍHO A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ VZTAHY. OBCHODNÍ PODMÍNKY SE NEVZTAHUJÍ NA PŘÍPADY, KDY OSOBA, KTERÁ MÁ V ÚMYSLU NAKOUPIT ZBOŽÍ OD PRODÁVAJÍCÍHO, JE PRÁVNICKOU OSOBOU ČI OSOBOU, JEŽ JEDNÁ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI SVÉHO SAMOSTATNÉHO VÝKONU POVOLÁNÍ.
 • USTANOVENÍ ODCHYLNÁ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE MOŽNÉ SJEDNAT V KUPNÍ SMLOUVĚ. ODCHYLNÁ UJEDNÁNÍ V KUPNÍ SMLOUVĚ MAJÍ PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
 • USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY. KUPNÍ SMLOUVA A OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU VYHOTOVENY V ČESKÉM I SLOVENSKÉM JAZYCE. KUPNÍ SMLOUVU LZE UZAVŘÍT V ČESKÉM JAZYCE.
 • ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ MĚNIT ČI DOPLŇOVAT. TÍMTO USTANOVENÍM NEJSOU DOTČENA PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÁ PO DOBU ÚČINNOSTI PŘEDCHOZÍHO ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
 • KOPÍROVÁNÍ POPŘÍPADĚ DALŠÍ ŠÍŘENÍ A POSKYTOVÁNÍ TŘETÍM STRANÁM VŠECH OBRÁZKŮ, POPISKŮ, TEXTŮ A ČLÁNKŮ ZE VŠECH WEBOVÝCH STRÁNEK FIRMY BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. JE ZAKÁZÁNO. TYTO OBRÁZKY, POPISKY, TEXTY A ČLÁNKY JSOU MAJETKEM SPOLEČNOSTI BIEDRAX S.R.O. A MOHOU BÝT KOPÍROVÁNY POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM ZASTUPUJÍCÍ OSOBY FIRMY BIEDRAX S.R.O..

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • KUPUJÍCÍ MŮŽE NAKUPOVAT BEZ REGISTRACE PŘÍMO Z WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU
 • NA ZÁKLADĚ NEPOVINNÉ REGISTRACE PROVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŮŽE KUPUJÍCÍ PŘISTUPOVAT DO SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ A PROVÁDĚT OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
 • PŘI REGISTRACI A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ VŠECHNY ÚDAJE, POPŘÍPADĚ PROVÉST JEJICH AKTUALIZACI
 • PŘÍSTUP K UŽIVATELSKÉMU ÚČTU JE ZABEZPEČEN UŽIVATELSKÝM JMÉNEM A HESLEM, KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST OHLEDNĚ TĚCHTO INFORMACÍ A BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ TÉTO POVINNOSTI ZE STRANY KUPUJÍCÍHO.
 • KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN UMOŽNIT VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU TŘETÍM OSOBÁM.
 • PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET, A TO ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ SVŮJ UŽIVATELSKÝ ÚČET DÉLE NEŽ 1 ROK NEVYUŽÍVÁ, ČI V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ PORUŠÍ SVÉ POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY
 • KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE UŽIVATELSKÝ ÚČET NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÝ NEPŘETRŽITĚ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • VEŠKERÁ PREZENTACE ZBOŽÍ UMÍSTĚNÁ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU JE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU A PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU OHLEDNĚ TOHOTO ZBOŽÍ. USTANOVENÍ § 1732 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.
 • WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU OBSAHUJE INFORMACE O ZBOŽÍ, A TO VČETNĚ UVEDENÍ CEN JEDNOTLIVÉHO ZBOŽÍ A NÁKLADŮ ZA NAVRÁCENÍ ZBOŽÍ, JESTLIŽE TOTO ZBOŽÍ ZE SVÉ PODSTATY NEMŮŽE BÝT NAVRÁCENO OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU. CENY ZBOŽÍ JSOU UVEDENY VČETNĚ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH POPLATKŮ. CENY ZBOŽÍ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU, KDY JSOU ZOBRAZOVÁNY VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU. TÍMTO USTANOVENÍM NENÍ OMEZENA MOŽNOST PRODÁVAJÍCÍHO UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU ZA INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÝCH PODMÍNEK.
 • WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU OBSAHUJE TAKÉ INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ. INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ UVEDENÉ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU PLATÍ POUZE V PŘÍPADECH, KDY JE ZBOŽÍ DORUČOVÁNO V RÁMCI ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.
 • PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ VYPLNÍ KUPUJÍCÍ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ OBSAHUJE ZEJMÉNA INFORMACE O:

1. OBJEDNÁVANÉM ZBOŽÍ (OBJEDNÁVANÉ ZBOŽÍ „VLOŽÍ“ KUPUJÍCÍ DO ELEKTRONICKÉHO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU),

2. ZPŮSOBU ÚHRADY KUPNÍ CENY ZBOŽÍ, ÚDAJE O POŽADOVANÉM ZPŮSOBU DORUČENÍ OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ A

3. INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S DODÁNÍM ZBOŽÍ (DÁLE SPOLEČNĚ JEN JAKO „OBJEDNÁVKA“).

 • PŘED ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍMU JE KUPUJÍCÍMU UMOŽNĚNO ZKONTROLOVAT A MĚNIT ÚDAJE, KTERÉ DO OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍ VLOŽIL, A TO I S OHLEDEM NA MOŽNOST KUPUJÍCÍHO ZJIŠŤOVAT A OPRAVOVAT CHYBY VZNIKLÉ PŘI ZADÁVÁNÍ DAT DO OBJEDNÁVKY. OBJEDNÁVKU ODEŠLE KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. ÚDAJE UVEDENÉ V OBJEDNÁVCE JSOU PRODÁVAJÍCÍM POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ. PRODÁVAJÍCÍ NEPRODLENĚ PO OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY TOTO OBDRŽENÍ KUPUJÍCÍMU POTVRDÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY KUPUJÍCÍHO UVEDENOU V UŽIVATELSKÉM ÚČTU ČI V OBJEDNÁVCE (DÁLE JEN „ELEKTRONICKÁ ADRESA KUPUJÍCÍHO“).
 • PRODÁVAJÍCÍ JE VŽDY OPRÁVNĚN V ZÁVISLOSTI NA CHARAKTERU OBJEDNÁVKY (MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ, VÝŠE KUPNÍ CENY, PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA DOPRAVU) POŽÁDAT KUPUJÍCÍHO O DODATEČNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (NAPŘÍKLAD PÍSEMNĚ ČI TELEFONICKY).
 • SMLUVNÍ VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM VZNIKÁ DORUČENÍM PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY (AKCEPTACÍ), JEŽ JE PRODÁVAJÍCÍM ZASLÁNO KUPUJÍCÍMU ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY KUPUJÍCÍHO.
 • KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S POUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY. NÁKLADY VZNIKLÉ KUPUJÍCÍMU PŘI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY (NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, NÁKLADY NA TELEFONNÍ HOVORY) SI HRADÍ KUPUJÍCÍ SÁM, PŘIČEMŽ TYTO NÁKLADY SE NELIŠÍ OD ZÁKLADNÍ SAZBY.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • CENU ZBOŽÍ A PŘÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ UHRADIT PRODÁVAJÍCÍMU NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
  - V HOTOVOSTI V PROVOZOVNĚ
  - DOBÍRKOU - V HOTOVOSTI ANEBO PLATEBNÍ KARTOU PO PŘEVZETÍ OD KURÝRNÍ SLUŽBY
  - BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO Č. 3330133328/5500 VEDENÝ U RAIFFEISEN BANK
 • V PŘÍPADĚ PLATBY V HOTOVOSTI ČI V PŘÍPADĚ PLATBY NA DOBÍRKU JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 • V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ PŘEDEM PŘEVODEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO, ANEBO PO DOHODĚ DO AŽ 30 DNŮ OD UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY.
 • V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRAZOVAT KUPNÍ CENU ZBOŽÍ SPOLEČNĚ S UVEDENÍM VARIABILNÍHO SYMBOLU PLATBY
 • V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE ZÁVAZEK KUPUJÍCÍHO UHRADIT KUPNÍ CENU SPLNĚN OKAMŽIKEM PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO.
 • PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, ŽE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO NEDOJDE K DODATEČNÉMU POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (ČL. 3 ODSTAVEC 6), POŽADOVAT UHRAZENÍ CELÉ KUPNÍ CENY JEŠTĚ PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU. USTANOVENÍ § 2119 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.
 • PŘÍPADNÉ SLEVY Z CENY ZBOŽÍ POSKYTNUTÉ PRODÁVAJÍCÍM KUPUJÍCÍMU NELZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT.
 • JE-LI TO V OBCHODNÍM STYKU OBVYKLÉ NEBO JE-LI TAK STANOVENO OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VYSTAVÍ PRODÁVAJÍCÍ OHLEDNĚ PLATEB PROVÁDĚNÝCH NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍMU DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTURU. PRODÁVAJÍCÍ JE PLÁTCEM DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY. DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTURU VYSTAVÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU PO UHRAZENÍ CENY ZBOŽÍ A ZAŠLE JEJ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO.
 • POŠTOVNÉ PO CELÉ ČR JE ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 1000,-KČ (PŘI NÁKUPU NIŽŠÍM NEŽ 1000,-KČ  JE POŠTOVNÉ 100,-KČ S DPH)
 • PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE, V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE DLE USTANOVENÍ § 1837 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, NELZE MIMO JINÉ ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO PRO JEHO OSOBU, OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ PODLÉHÁ RYCHLÉ ZKÁZE, JAKOŽ I ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO PO DODÁNÍ NENÁVRATNĚ SMÍSENO S JINÝM ZBOŽÍM, OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ V UZAVŘENÉM OBALU, KTERÉ SPOTŘEBITEL Z OBALU VYŇAL A Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JEJ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT A OD KUPNÍ SMLOUVY O DODÁVCE ZVUKOVÉ NEBO OBRAZOVÉ NAHRÁVKY NEBO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, POKUD PORUŠIL JEJICH PŮVODNÍ OBAL
 • NEJEDNÁ-LI SE O PŘÍPAD UVEDENÝ V ČLÁNKU 5, ODSTAVEC 1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK ČI O JINÝ PŘÍPAD, KDY NELZE OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, MÁ KUPUJÍCÍ V SOULADU S USTANOVENÍM § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘIČEMŽ V PŘÍPADĚ, ŽE PŘEDMĚTEM KUPNÍ SMLOUVY JE NĚKOLIK DRUHŮ ZBOŽÍ NEBO DODÁNÍ NĚKOLIKA ČÁSTÍ, BĚŽÍ TATO LHŮTA ODE DNE PŘEVZETÍ POSLEDNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU ODESLÁNO VE LHŮTĚ UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍ VĚTĚ.
 • V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DLE ČL. 5 ODSTAVEC 2 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE KUPNÍ SMLOUVA OD POČÁTKU RUŠÍ. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU VRÁCENO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍMU. ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, NESE KUPUJÍCÍ NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU, A TO I V TOM PŘÍPADĚ, KDY ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU
 • V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ČL. 5 ODSTAVEC 2 OBCHODNÍCH PODMÍNEK VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY PŘIJATÉ OD KUPUJÍCÍHO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, A TO STEJNÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM JE PRODÁVAJÍCÍ OD KUPUJÍCÍHO PŘIJAL. PRODÁVAJÍCÍ JE TAKTÉŽ OPRÁVNĚN VRÁTIT PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ KUPUJÍCÍM JIŽ PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM, POKUD S TÍM KUPUJÍCÍ BUDE SOUHLASIT A NEVZNIKNOU TÍM KUPUJÍCÍMU DALŠÍ NÁKLADY. ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN VRÁTIT PŘIJATÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍMU DŘÍVE, NEŽ MU KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ VRÁTÍ NEBO PROKÁŽE, ŽE ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU ODESLAL.
 • NÁROK NA ÚHRADU ŠKODY VZNIKLÉ NA ZBOŽÍ JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST PROTI NÁROKU KUPUJÍCÍHO NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY
 • V PŘÍPADECH, KDY MÁ KUPUJÍCÍ V SOULADU S USTANOVENÍM § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, JE PRODÁVAJÍCÍ TAKÉ OPRÁVNĚN KDYKOLIV OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO AŽ DO DOBY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU KUPNÍ CENU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, A TO BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET URČENÝ KUPUJÍCÍM.
 • JE-LI SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM POSKYTNUT KUPUJÍCÍMU DÁREK, JE DAROVACÍ SMLOUVA MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM UZAVŘENA S ROZVAZOVACÍ PODMÍNKOU, ŽE DOJDE-LI K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, POZBÝVÁ DAROVACÍ SMLOUVA OHLEDNĚ TAKOVÉHO DÁRKU ÚČINNOSTI A KUPUJÍCÍ JE POVINEN SPOLU SE ZBOŽÍM PRODÁVAJÍCÍMU VRÁTIT I POSKYTNUTÝ DÁREK

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ URČUJE PRODÁVAJÍCÍ, NENÍ-LI V KUPNÍ SMLOUVĚ STANOVENO JINAK
 • V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZPŮSOB DOPRAVY SMLUVEN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU KUPUJÍCÍHO, NESE KUPUJÍCÍ RIZIKO A PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÍMTO ZPŮSOBEM DOPRAVY.
 • JE-LI PRODÁVAJÍCÍ PODLE KUPNÍ SMLOUVY POVINEN DODAT ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE, JE KUPUJÍCÍ POVINEN PŘEVZÍT ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE JE Z DŮVODŮ NA STRANĚ KUPUJÍCÍHO NUTNO ZBOŽÍ DORUČOVAT OPAKOVANĚ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ BYLO UVEDENO V OBJEDNÁVCE, JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRADIT NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVÁNÍM ZBOŽÍ, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S JINÝM ZPŮSOBEM DORUČENÍ.
 • PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZKONTROLOVAT NEPORUŠENOST OBALŮ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ZÁVAD TOTO NEPRODLENĚ OZNÁMIT PŘEPRAVCI. V PŘÍPADĚ SHLEDÁNÍ PORUŠENÍ OBALU SVĚDČÍCÍHO O NEOPRÁVNĚNÉM VNIKNUTÍ DO ZÁSILKY NEMUSÍ KUPUJÍCÍ ZÁSILKU OD PŘEPRAVCE PŘEVZÍT. PODPISEM DODACÍHO LISTU KUPUJÍCÍ STVRZUJE, ŽE ZÁSILKA ZBOŽÍ SPLŇOVALA VŠECHNY PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI A NA PŘÍPADNOU POZDĚJŠÍ REKLAMACI OHLEDNĚ PORUŠENÍ OBALU ZÁSILKY NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ MOHOU UPRAVIT DODACÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN OHLEDNĚ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY (ZEJMÉNA USTANOVENÍMI § 1914 AŽ 1925, § 2099 AŽ 2117 A § 2161 AŽ 2174 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONEM Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)
 • PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ NEMÁ VADY. ZEJMÉNA PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE V DOBĚ, KDY KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ PŘEVZAL:

1. MÁ ZBOŽÍ VLASTNOSTI, KTERÉ SI STRANY UJEDNALY, A CHYBÍ-LI UJEDNÁNÍ, MÁ TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ NEBO VÝROBCE POPSAL NEBO KTERÉ KUPUJÍCÍ OČEKÁVAL S OHLEDEM NA POVAHU ZBOŽÍ A NA ZÁKLADĚ REKLAMY JIMI PROVÁDĚNÉ,

2. SE ZBOŽÍ HODÍ K ÚČELU, KTERÝ PRO JEHO POUŽITÍ PRODÁVAJÍCÍ UVÁDÍ NEBO KE KTERÉMU SE ZBOŽÍ TOHOTO DRUHU OBVYKLE POUŽÍVÁ,

3. ZBOŽÍ ODPOVÍDÁ JAKOSTÍ NEBO PROVEDENÍM SMLUVENÉMU VZORKU NEBO PŘEDLOZE, BYLA-LI JAKOST NEBO PROVEDENÍ URČENO PODLE SMLUVENÉHO VZORKU NEBO PŘEDLOHY,

4. JE ZBOŽÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM MNOŽSTVÍ, MÍŘE NEBO HMOTNOSTI A

5. ZBOŽÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

 • USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČL. 7, ODSTAVEC 2 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE NEPOUŽIJÍ U ZBOŽÍ PRODÁVANÉHO ZA NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA, NA OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM, U POUŽITÉHO ZBOŽÍ NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU ZBOŽÍ MĚLO PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM, NEBO VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY ZBOŽÍ.
 • PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, MÁ SE ZA TO, ŽE ZBOŽÍ BYLO VADNÉ JIŽ PŘI PŘEVZETÍ. KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADY, KTERÁ SE VYSKYTNE U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ V DOBĚ DVACETI ČTYŘ MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATŇUJE KUPUJÍCÍ U PRODÁVAJÍCÍHO NA ADRESE JEHO PROVOZOVNY, V NÍŽ JE PŘIJETÍ REKLAMACE MOŽNÉ S OHLEDEM NA SORTIMENT PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ, PŘÍPADNĚ I V SÍDLE NEBO MÍSTĚ PODNIKÁNÍ
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN SOUVISEJÍCÍ S ODPOVĚDNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY MŮŽE UPRAVIT REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODÁVAJÍCÍHO.
 • FIRMA BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. PROVOZUJÍCÍ INTERNETOVÝ OBCHOD POSKYTUJE NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ ZÁRUKU 60 MĚSÍCŮ.

 

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • KUPUJÍCÍ NABÝVÁ VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ ZAPLACENÍM CELÉ KUPNÍ CENY ZBOŽÍ.
 • PRODÁVAJÍCÍ NENÍ VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU VÁZÁN ŽÁDNÝMI KODEXY CHOVÁNÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 1826 ODST. 1 PÍSM. E) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.
 • K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY JE PŘÍSLUŠNÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, SE SÍDLEM ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, IČ: 000 20 869, INTERNETOVÁ ADRESA: HTTP://WWW.COI.CZ
 • PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN K PRODEJI ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ. ŽIVNOSTENSKOU KONTROLU PROVÁDÍ V RÁMCI SVÉ PŮSOBNOSTI PŘÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. DOZOR NAD OBLASTÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYKONÁVÁ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE VYKONÁVÁ VE VYMEZENÉM ROZSAHU MIMO JINÉ DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 • KUPUJÍCÍ TÍMTO PŘEBÍRÁ NA SEBE NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ VE SMYSLU § 1765 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.
 • KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A DALŠÍ SOUČÁSTI TVOŘÍCÍ WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU (VČETNĚ FOTOGRAFIÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ) JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM PRÁVEM. KUPUJÍCÍ SE ZAVAZUJE, ŽE NEBUDE VYKONÁVAT ŽÁDNOU ČINNOST, KTERÁ BY MOHLA JEMU NEBO TŘETÍM OSOBÁM UMOŽNIT NEOPRÁVNĚNĚ ZASAHOVAT ČI NEOPRÁVNĚNĚ UŽÍT PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI TVOŘÍCÍ WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU.
 • KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN PŘI VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU POUŽÍVAT MECHANISMY, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ NEBO JINÉ POSTUPY, KTERÉ BY MOHLY MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA PROVOZ WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU. WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU JE MOŽNÉ UŽÍVAT JEN V ROZSAHU, KTERÝ NENÍ NA ÚKOR PRÁV OSTATNÍCH ZÁKAZNÍKŮ PRODÁVAJÍCÍHO A KTERÝ JE V SOULADU S JEHO URČENÍM.
 • KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA CHYBY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁSAHŮ TŘETÍCH OSOB DO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO V DŮSLEDKU UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY V ROZPORU S JEJICH URČENÍM.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • SVOU INFORMAČNÍ POVINNOST VŮČI KUPUJÍCÍMU VE SMYSLU ČL. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ GDPR“) SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO PRO ÚČELY PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY, PRO ÚČELY JEDNÁNÍ O TÉTO SMLOUVĚ A PRO ÚČELY PLNĚNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH POVINNOSTÍ PRODÁVAJÍCÍHO PLNÍ PRODÁVAJÍCÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZVLÁŠTNÍHO DOKUMENTU - INFORMACE O GDPR

 

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI NEBO PODNIKEM PRODÁVAJÍCÍHO NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO A DÁLE SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍM NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO
 • KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES NA JEHO POČÍTAČ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁKUP NA WEBOVÉ STRÁNCE MOŽNÉ PROVÉST A ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT

 

11. DORUČOVÁNÍ

 • NEBUDE-LI DOHODNUTO JINAK, VEŠKERÁ KORESPONDENCE SOUVISEJÍCÍ S KUPNÍ SMLOUVOU MUSÍ BÝT DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ DORUČENA PÍSEMNĚ, A TO ELEKTRONICKOU POŠTOU, OSOBNĚ NEBO DOPORUČENĚ PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB (DLE VOLBY ODESÍLATELE). KUPUJÍCÍMU JE DORUČOVÁNO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY UVEDENOU V JEHO UŽIVATELSKÉM ÚČTU.
 • ZPRÁVA JE DORUČENA:
  - § V PŘÍPADĚ DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU OKAMŽIKEM JEJÍHO PŘIJETÍ NA SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY; INTEGRITA ZPRÁV ZASLANÝCH ELEKTRONICKOU POŠTOU MŮŽE BÝT ZAJIŠTĚNA CERTIFIKÁTEM,
  - § V PŘÍPADĚ DORUČOVÁNÍ OSOBNĚ ČI PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB PŘEVZETÍM ZÁSILKY ADRESÁTEM,
  - § V PŘÍPADĚ DORUČOVÁNÍ OSOBNĚ ČI PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB TÉŽ ODEPŘENÍM PŘEVZETÍ ZÁSILKY, ODEPŘE-LI ADRESÁT (POPŘÍPADĚ OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA NĚJ ZÁSILKU PŘEVZÍT) ZÁSILKU PŘEVZÍT,
  - § V PŘÍPADĚ DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB UPLYNUTÍM LHŮTY DESETI (10) DNŮ OD ULOŽENÍ ZÁSILKY A DÁNÍ VÝZVY ADRESÁTOVI K PŘEVZETÍ ULOŽENÉ ZÁSILKY, DOJDE-LI K ULOŽENÍ ZÁSILKY U PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ADRESÁT O ULOŽENÍ NEDOZVĚDĚL.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • POKUD VZTAH SOUVISEJÍCÍ S UŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PRÁVNÍ VZTAH ZALOŽENÝ KUPNÍ SMLOUVOU OBSAHUJE MEZINÁRODNÍ (ZAHRANIČNÍ) PRVEK, PAK STRANY SJEDNÁVAJÍ, ŽE VZTAH SE ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVEM. TÍMTO NEJSOU DOTČENA PRÁVA SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
 • PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN K PRODEJI ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A ČINNOST PRODÁVAJÍCÍHO NEPODLÉHÁ JINÉMU POVOLOVÁNÍ. ŽIVNOSTENSKOU KONTROLU PROVÁDÍ V RÁMCI SVÉ PŮSOBNOSTI PŘÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD.
 • JE-LI NĚKTERÉ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEPLATNÉ NEBO NEÚČINNÉ, NEBO SE TAKOVÝM STANE, NAMÍSTO NEPLATNÝCH USTANOVENÍ NASTOUPÍ USTANOVENÍ, JEHOŽ SMYSL SE NEPLATNÉMU USTANOVENÍ CO NEJVÍCE PŘIBLIŽUJE. NEPLATNOSTÍ NEBO NEÚČINNOSTÍ JEDNOHO USTANOVENÍ NENÍ DOTKNUTÁ PLATNOST OSTATNÍCH USTANOVENÍ. ZMĚNY A DOPLŇKY KUPNÍ SMLOUVY ČI OBCHODNÍCH PODMÍNEK VYŽADUJÍ PÍSEMNOU FORMU.
 • KUPNÍ SMLOUVA VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE ARCHIVOVÁNA PRODÁVAJÍCÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A NENÍ PŘÍSTUPNÁ.
 • KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO: ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O., HORNÍ BLUDOVICE 307, 739 37 HORNÍ BLUDOVICE, ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY OBCHOD@CESKEREGALY.CZ , TELEFON +420 608 250 881.

 

V HORNÍCH BLUDOVICÍCH DNE 24.5.2018

 

BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O.

 

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.